• Mesiac úcty k starším

      Čas plynie, ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Nie nadarmo práve október je mesiacom úcty k starším.

      Málo stačí človeku ku šťastiu a nám k dobrému skutku. Niekedy je to len úsmev, často obyčajný pozdrav či prianie pekného dňa.

      Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  deti v škole vyrobili rôzne pozdravy pre babičky a dedkov.

      V škole sa učíme, že dobrom a milým slovom sa láska násobí a svet je hneď o niečo krajší.                                                                        

      PaedDr. Miroslava Malichová

     • Šarkaniáda

      Keď zafúka priaznivý vietor na jeseň, prichádza ideálny čas, aby šarkany zaplnili nebo nad Toporcom.

      Preto žiaci 1. - 4. ročníka neváhali a zapojili sa do súťaže o najkrajšieho šarkana.

      Vyrobili si ich na hodinách výtvarnej výchovy a  z ich dielne vychádzali šarkany jeden krajší ako druhý:  farebný, menej farebný, dlhý chvost, krátky chvost, veľký  šarkan, malý  šarkan.

      No bolo z čoho vyberať.

      Porota ocenila najkrajšie šarkany, aj keď miesto udeľované nebolo.

      Diplom a sladkú odmenu získali:

      Michaela Zďenková,  Júlia Svitanová,  Cynthia Tobolová – I.A

      Dominika  Pompová,     Barbora Staneková II. A

      Ruženka Gabčová ,     Simonka Žigová - III. A

      kolektívna práca – IV.A

       

                                                                               Mgr. A. Točeková

     • Jeseň na 1. stupni

      Október – symbol jesene,  keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou  rôznych farieb. Deti v škole zdobili triedy v duchu farieb a námetov jesene.                                                                                                      

      PaedDr. Miroslava Malichová

      Jeseň pani bohatá,
      farbí stromy do zlata,
      premaľúva celý sad.
      Zletel vietor šiky-miky,
      hojdá všetky konáriky,
      vraj by stromy zobliecť rád...

      Mária Rázusová-Martáková

     • Jeseň v našej škole

      Aj v tomto školskom roku sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže

      „ Jesenné aranžovanie“.

      Naši žiaci zhotovili krásne jesenné práce. Využili pri tom plody jesene: šípky, tekvice, gaštany, šišky, slnečnice, orechy a samozrejme pestrofarebné listy, ktoré sfarbila do nádherných farieb jeseň. Veď nie nadarmo sa vraví: „ Jeseň – Pani bohatá farbí lístie do zlata. Tieto práce vniesli do našej školy atmosféru tohto krásneho ročného obdobia.

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže ďakujeme. Tešíme sa na ich ďalšie práce, v ktorých využijú svoju kreativitu, zručnosť a nápaditosť.

      Práce vyhodnotila porota. Najkrajšie práce získali výnimočné ocenenie: Matias Kasenčák – 2.A, Cynthia Tobolová – 1.A, Simon Sedlák – 1.A,

      Tomáš Compeľ – 1. miesto

                 

      Mgr. Reznická Alena

     • Dištančné vzdelávanie

       Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.októbra 2020 prechádzajú žiaci druhého stupňa od pondelka, t.j. 26.10.2020  do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Pokyny žiaci dostali od svojich triednych učiteľov v piatok 23. októbra 2020.

      Dištančné vyučovanie je povinné a berie sa ako povinnosť, platia tie isté podmienky, ako keby boli žiaci v škole.

      Rozvrh hodín pre jednotlivé triedy počas dištančného vzdelávania je zverejnený na webovej stránke školy.

      Jesenné prázdniny sú od 30.10.2020 do 2.11.2020, takže piatok a pondelok a od 6.11.2020 do 9.11.2020, tiež piatok a pondelok, dištančná výučba v tieto dni prebiehať nebude.

       

      Na dni od 3.11.2020 do 5.11.2020 udeľuje riaditeľstvo ZŠ Toporec riaditeľské voľno pre prvý stupeň ZŠ.

       

      Prosíme žiakov a rodičov o trpezlivosť a zhovievavosť, nakoľko nás čaká opäť zložitá situácia. Veríme, že to spolu zvládneme.

      Chceme, tiež odporučiť žiakom, aby sa počas voľna nezhromažďovali, nechodili von v skupinách a podľa možností sa zdržiavali v domácom prostredí.

       

      O všetkých ďalších informáciách Vás budeme informovať prostredníctvom našej web stránky.

      Ďakujem, riaditeľka školy.

     • Besedy s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Kežmarok

      Vo štvrtok 22.10.2020 nás opäť navštívili psychologičky, ktoré sa venovali žiakom v nasledujúcich triedach: V 5.A a B triedach riešili so žiakmi problémy súvisiace s ich adaptáciou na II. stupeň ZŠ a témou bola aj  Komunikácia, empatia, asertivita. Pre mnohých našich piatakov je situácia o to náročnejšia, že do školy musia prvý-krát dochádzať z obcí Jurské a Ihľany. V 6.A triede sa na základe odporúčaní triednej učiteľky venovali téme: Osobnosť, sebavedomie a sebaúcta. V 6.B triede bolo potrebné riešiť agresívne správanie a preto sme zvolili tému: Agresivita a šikana. V 7.B triede žiaci mali možnosť diskutovať na tému: Osobnosť, sebavedomie a sebaúcta a v 8.B sa rovnako ako v 6.B riešila téma: Agresivita a šikana, nakoľko sa problém dotýkal oboch tried. Veríme, že besedy boli pre žiakov prínosom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Účelové cvičenie

      Každý rok musia žiaci 2. stupňa absolvovať 2x do roka teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia. Skôr narodení túto akciu poznajú skôr pod názvom branné. Tak tomu bude i v stredu 16.09.2020 na našej škole.

      Žiaci si osvojujú vedomosti a zručnosti z piatich predmetov: Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb a pobyt v prírode a Výchova k bezpečnému správaniu. Následne na praktickom cvičení preukazujú osvojenie týchto znalostí testom na stanovištiach. 

     • Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole a v Školskom klube detí od 03.09.2020 do 23.09.2020

      Prevádzka a vnútorný režim Základnej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne 

       

      Príchod žiakov do ZŠ a začiatok vyučovania

      • príchod žiakov bude podľa nasledovného harmonogramu:

       

      Žiaci                                                                                Vstup do budovy ZŠ 

      - z Ihľan – príchod autobusom 07:00 hod.                        od 07:00 – do 07:35 hod. 

      - z Toporca                                                                        do 07:30 hod. 

      - z Jurského – príchod autobusom 07:30 hod.                  od 07:30 – do 07:35 hod.

       

      • vyučovanie začína o 07:40 hod.

      Výchovno – vzdelávací proces

      • výchovno - vzdelávací proces sa bude realizovať podľa platného rozvrhu, 
      • edukácia predmetu Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, 
      • Telocvičňa sa do 20.09.2020 nevyužíva,
      • obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú pedagógovia voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia,
      • vzdelávacie a záujmové činnosti, aktivity je možné realizovať aj vonku v areáli školy.

      Stravovanie v ŠJ

      • výdaj stravy bude prebiehať po ročníkoch, hneď po skončení vyučovania spravidla v čase od 11:20 – do 13:30 hod.;
      • pred vstupom do ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky), 
      • stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým riadom a príborom,
      • žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory,  po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

      Činnosť ŠKD

      • činnosť ŠKD bude začínať hneď po skončení vyučovania jednotlivých ročníkov a to denne max. do 15:30 hod.,

      obsah a forma jednotlivých záujmových činností, aktivít bude prispôsobený zloženiu  skupiny s dôrazom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia,

      • rodič/zákonný zástupca žiaka oznámi vychovávateľke spôsob ako (napr. sám, s rodičom, súrodencom) a o koľkej hodine bude jeho dieťa pravidelne odchádzať domov z ŠKD, len hlavným vchodom.

      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, zamestnancov a externých osôb

      Opatrenia školy

      • na vchodových dverách je zverejnený oznam, ktorý hovorí o tom, za akých podmienok nemôže dieťa nastúpiť do základnej školy. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov ZŠ a ŠKD,
      • pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – do 14.09.2020 a potom podľa potreby,
      • pred vstupom do budovy žiaci a všetky ostatné osoby vykonajú dezinfekciu rúk, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným,
      • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška),
      • žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy,
      • v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina/trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
      • žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša, 
      • žiaci a osoby na toaletách použijú mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky,
      • pedagógovia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní,
      • upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby,
      • dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne,
      • dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí),
      • zabezpečenie smetných košov tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.),
      • ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
      • ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška
      • v prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, škola postupuje podľa Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z augusta 2020 v platnom znení (ďalej aj len „Manuál“), časť Oranžová a Červená fáza,
      • škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor, ideálne s rozlohou min 15m2 a priamym vetraním.

      Povinnosti zamestnancov školy

       

      • pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania podľa vzoru. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  vypracované podľa vzoru,
      • zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne,
      • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom  procese,
      • nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR,
      • pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      Zodpovednosť a povinnosti rodičov / zákonných zástupcov žiaka

       

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
      • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predkladá čestné prehlásenie (podľa vzoru) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  (podľa vzoru), 
      • bezodkladne si vyzdvihnúť svoje dieťa po kontaktovaní školou
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča / zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Povinnosti žiakov

      • pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,
      • počas výchovno – vzdelávacieho procesu mať k dispozícii min. 2 ochranné rúška
      • žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

       

       

                                                                         Ing. Nataša Kovalská

                                                                             riaditeľka školy

     • Školský rok 2020/2021 - informácie pre žiakov a rodičov

      V škole prebieha od 2.9.2020 riadne vyučovanie. V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2.stupňa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pred vstupom do budovy žiaci prejdú ranným monitorom/meranie teploty a dezinfekcia rúk/. 

      Nástup žiakov do školy je 2.9.2020 od 7.00 do 7.30 hod., v triedach. Vstup do budovy je dovolený len žiakom a zákonnému zástupcovi žiaka prvej triedy. Pred vstupom do budovy každý žiak odovzdá vyplnený a podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021."Dotazník je možné si stiahnuť zo stránky ministerstva školstva alebo z webovej stránky: www.ucimenadialku.sk /príloha3/, resp. v priestoroch Terénnej sociálnej práce v Toporci.

      Zároveň žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby ich poučili o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a pri odchode žiaka zo základnej školy. 

      Stravovanie - 2.9.2020 je možné prihlásiť žiakov na obed u triednych učiteľov.

      Prajeme príjemne prežitý zvyšok prázdnin a úspešný štart v novom školskom roku.

       

     • OZNAM PRE ŽIAKOV 6. - 9.ROČNÍKA

      Základná škola v Toporci oznamuje rodičom a žiakom 6. -9.ročníka, že od  22.6.2020 sa škola NEOTVÁRA, vzdelávanie naďalej prebieha dištančnou formou. Žiaci 6. -9.ročníka odovzdajú učebnice v septembri.

      Žiaci 1.- 5.ročníka pokračujú ďalej ako doteraz.

      Platí, že prezenčná forma vzdelávania je dobrovoľná.

      Dňa 30.6.2020 odovzdajú žiakom triedni učitelia vysvedčenia v kmeňových triedach.

       

     • Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.júna 2020

      • Ministerstvo školstva umožňuje od 1. 6. 2020 zriaďovateľom otvorenie 1. až 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí. Na základe rozhodnutia ministra a zriaďovateľa našej základnej školy, vzhľadom na dobré miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti je vyučovanie v našej základnej škole umožnené pre 1. až 5. ročník v nasledovnom režime.

       

      Vyučovací proces

       

       • Obsah a forma všetkých vzdelávacích činností bude realizovaná tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. V škole bude pravidelne prebiehať dezinfekcia  priestorov školy. Škola zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu v triedach a sociálnych zariadeniach, zásobníkov na papierové utierky a papierových utierok do tried.
       • Škola bude ráno otvorená v čase od 7:00 do 7:30, následne sa škola uzamkne. Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami v priestoroch pred školou na označených miestach a v potrebných odstupoch. V záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
       • Pri vstupe žiaka do školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, kedy mu bude zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a zrealizovaná dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
       • Vstup rodičov do budovy je zakázaný!
       • Žiak odíde do svojej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy (okrem svojej skupiny) v interných a externých priestoroch školy.
       • Žiak si v triede priebežne umýva ruky podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
       • Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede.
       • Vyučovanie bude prebiehať formou blokového vyučovania s jedným učiteľom v čase od 7:40 – 11:15. Blokové vyučovanie bude realizované v triede a za vhodného počasia aj pobytom vonku.
       • Vyučovanie v triede bude bez rúška, po odchode z triedy na chodbu alebo von bude musieť mať žiak rúško. Dohliadať na to bude pedagogický zamestnanec, ktorý je s triedou počas vyučovania aj prestávok a v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečí rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
       • Počas vyučovania bude budova školy uzamknutá, aby nedochádzalo k vstupu nepovolaným osobám a prenosu možnej nákazy. Pri príchode a odchode žiakov zo školy nebude ani rodičom umožnené vstupovať do priestorov budovy školy.

       

      Stravovanie

       

       • Strava bude poskytovaná formou balíčkov
       • Stravu vydá pedagogický zamestnanec. Žiaci si nebudú sami jedlo a pitie brať. Celé jedlo im bude vydané.

       

      Školský klub detí

       

       • Fungovanie ŠKD bude prebiehať v menších skupinách od 11:30 do 15:30

      s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov. Podľa záujmu o umiestnenie detí v ŠKD budú vytvorené stále skupiny. 

       

      Povinnosti pre zákonných zástupcov

       

       • Zákonný zástupca zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti.
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
       • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie bude podľa zisteného záujmu posielané cez Edupage na vyplnenie a podpísanie zákonným zástupcom.
       • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Pri podozrení na ochorenie

       

       • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
       • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19, bude umiestnený ho do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
       • Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
       • Pri potvrdení ochorenia bude  škola postupovať podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

       

      Žiaci 1.až 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy a žiaci 6. až 9. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

       

       

                                                                           Ing. Nataša Kovalská

                                                                             riaditeľka školy

     • Informácie k prijímačkám na SŠ

      Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

       

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
       1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
       2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
       4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.
       5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
       6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      2. Riaditeľ základnej školy
       1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
       2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.
      3. Riaditeľ strednej školy
       1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.
       2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
       4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
       5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
       6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
       7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
       8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
       9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.
      4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
       1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
       2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
       3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.
       4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.
       5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
      1. žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
      2. žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.
      1. Spoločné ustanovenia
       1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
       2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.
       3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
       4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.
       5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.
       6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.
       8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.
       9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
       10. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3).
     • Oznam pre rodičov a žiakov

      Na základe návrhu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v čase  mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách za II.polrok školského roka 2019/2020, pedagogická rada ZŠ Toporec, schválila nasledovné uznesenie:

       

                  Záverečné hodnotenie žiakov bude realizované formou kombinovaného hodnotenia,  t.j. klasifikácia formou známky, resp. slovného hodnotenia.

      1. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné, aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia. (absolvoval – neabsolvoval)

      2. Neklasifikovanie  predmetov:  .

      Predmety: HUV, VYV, TŠV, NBV, THD, ETV, PVC, OBN, INF

      Hodnotenie: (absolvoval – neabsolvoval)

      3. Klasifikácia predmetov:  

      Predmety: SJL, MAT, ANJ, NEJ, GEG, BIO, DEJ, PDA, VLA, PVO, CHE, FYZ

      Hodnotenie: známkou podľa usmernenia MŠ, resp. podľa  I. polroka

       

       

       

                  

       

       

       

                 

     • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      Dôležité termíny:

      http://www.ucimenadialku.sk/terminy/

       

       

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

      Základná škola Toporec oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

                                   dňa 16.apríla 2020 /štvrtok/ od 9.00 hod. v budove základnej školy.

      K zápisu je potrebné predložiť: -  rodný list a zdravotný preukaz dieťaťa,

                                                        - občiansky preukaz zákonného zástupcu,

                                                        - rodné čísla oboch rodičov,

                                                        - 7,- eur na pracovné zošity.

      RODIČ SA DOSTAVÍ S OCHRANNÝM RÚŠKOM A RUKAVICAMI.

       

     • PRERUŠENÉ VYUČOVANIE

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie pre školy školské zariadenia. 

       Na základe tohto usmernenia a z dôvodu ROZHODNUTIA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu, Riaditeľstvo Základnej školy v Toporci oznamuje,

      že od 13.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane bude ZŠ TOPOREC  zatvorená. 

      Je prísne zakázané vstupovať do priestorov školy a telocvične.

      Prosíme rodičov, žiakov a učiteľov, aby sledovali oznamy na web stránke školy.

     • Koronavírus

      KORONAVÍRUS - COVID-19

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky výlety, exkurzie, kultúrne, športové a predmetové súťaže sú zrušené. Všetky sa presúvajú na iný termín, o ktorom Vás budeme včas informovať. 

     • Karneval

      K fašiangom tradične patrí aj detský karneval, ktorý každoročne pripravuje aj naša základná škola.

      Zamaskované deti, učitelia 1. stupňa a pani asistentky zaplnili telocvičňu. Predstavila sa pestrá škála masiek (princezné, šašovia, čarodejnice, lienky, lekárky, vojaci, rôzne rozprávkové bytosti... ale aj postavičky z každodenného života). Deti šantili, súťažili, tancovali. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami. V telocvični bolo cítiť príjemnú atmosféru aj vďaka pánovi učiteľovi Borovskému, ktorý nám robil dídžeja.  Veď rozžiarené detské očká sú tou najkrajšou odmenou za všetko.                                                                           

                                                                                               učitelia 1. stupňa

     • Svet okolo nás

      Dňa 17.2.2020 sa vybraní žiaci zo VII.A, VIII.A a IX.A triedy zúčastnili celoštátneho vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS v Kežmarku. Ceľom programu bolo priblížiť zaujímavé kúty našej planéty s veľkým dôrazom na medzipredmetové vzťahy. Tento školský rok nám cestovatelia v spolupráci s pedagógmi odprezentovali krajinu Irán a jej zahalenú krásu. 

      Materiály z projekcie a ďalšie zaujímavosti si žiaci môžu pozrieť na web stránke svetokolonas.com 

       

      Mgr. Pavlína Dubjelová

     • Valentínska pohľadnica

      ,,Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína.

      Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.

      Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen."

      V tomto duchu žiaci  si na tvorivých dielňach vytvárali pohľadnice a blahoželania pre svojich príbuzných a koho majú radi.                                                    

                                                                      M. Malichová, A. Reznická

     • Miss bábika

           Postupujúce žiačky zo školského kola sa dňa 13. februára 2020  v kinosále MsÚ v Spišsskej Belej zúčastnili speváckej súťaže „MISS BÁBIKA“, ktorá sa konala pod záštitou  mesta Spišská Belá. Účelom tejto súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru, spevu  a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu.

           Zúčastnilo sa spolu 30 detí z Materských a Základných škôl zo Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Lendaku, Holumnice a z Toporca.

           Pri vyhlasovaní výsledkov bolo veselo, deti sa tešili z hračiek a diplomov, ktoré získali.

      Vyhodnotenie: 1. miesto: Ruženka Gabčová (ZŠ Toporec)  a pekné

      3. miesto: Sofia Pompová (ZŠ Toporec).

       

           Sladká odmena potešila všetkých účinkujúcich. Deti sa tešili z hračiek, kníh, diplomov a sladkej odmeny. Všetkým blahoželáme a dúfame, že i na budúci rok sa budeme môcť zúčastniť tejto peknej súťaže.

                                                                             M. Malichová

       

       

       

     • Všetkovedko

      Výsledky: Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov 2.-4. ročníka. Všetkovedkom školy sa stali žiačky 3. ročníka : Kristína Šoltésová a Oľga Zamkovská. Blahoželáme.

     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 5.2. 2020 sa naši žiaci : Ruženka Gabčová-II.A, Dianka Pompová- III.A, Paulínka Čupková-V.A a Samko Klimek - V.A zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Kežmarku. Je to celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých. Z tejto štvorice postupuje Paulínka a Samko na okresné kolo 11.3.2020. Srdečne blahoželáme a držíme prsty v ďalšej súťaži.

                                                                                                                                                         Mgr. A .Točeková

     • Vianočný program

      Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj posledný školský deň v roku sme sa naladili sviatočne – prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní, tanca a zdramatizovaných hier.

      Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj posledný školský deň v roku sme sa naladili sviatočne – prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní, tanca a zdramatizovaných hier.

      O bohatý umelecký zážitok sa postarali žiaci základnej školy pod vedením triednych učiteľov.

     • Advent v 1. ročníku

      Počas adventného obdobia sme si so žiakmi 1. ročníka pripravili adventné aktivity.

      Cieľom bolo naučiť deti urobiť každý deň nejaký dobrý skutok, a tým sa pripraviť na príchod Ježiška. Za splnenie  dobrého skutku si mohli vymaľovať darček a vložiť ho do krabičky. Ten kto splnil, čo najviac aktivít bol nakonci 19. decembra odmenený peknou hračkou. Deti úlohy plnili svedomito pričom im pomáhali aj ich rodičia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít zapojili. Pomohli pritom nielen sebe, ale vytvorili aj takými maličkosťami – krajší svet okolo nás.

     • Olympiáda z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv

      Tak ako aj po minulé roky aj tento školský rok 2019/2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv.

      vyhodnotenie jednotlivých tried a jednotlivých ročníkoch:

      DEJ – 6.A. – 1.Veronika Gáborová        2. Matúš Zamkovský           3. Dalibor Gábor

      OBN – 6.A. – 1.Nikola Pompová           2. Kristián Bednarčík           3. Dávid Zamkovský

       

      DEJ – 7.A. – 1.Zuzana Kačúrová           2. Filip Bačo                       3. Michal Vrlík

      OBN – 7.A. – 1.Patrícia Boguská           2. Jirko Pompa                   3. Lukáš Horváth

       

      DEJ – 8.A. – 1.Nikolas Kasenčák           2. Matúš Kačur                   3. Matúš Zemianek

      OBN – 8.A. – 1.Matúš Kačur                   2. Samuel Strakula             3. Matúš Zemianek

       

      DEJ – 9.A. – 1.Tomáš Zemianek           2. Peter Funket          3. Peter Kačur

      OBN – 9.A. – 1.Lucia Štepaniaková      2. Ivana Regecová      3. Gustáv Oračko

      Ľudské práva – 9.A. - 1.Alexandra Varcholová   2. Valentína Oračková  3. Denis Bernatek

       

     • Vyhodnotenie olympiády z ANJ

      Vyhodnotenie olympiády z ANJ – kategória 1A

       

      Dátum konania školského kola: 16.12.2019

      Počet žiakov: 13 (3 žiaci z 5.A, 6 žiakov zo 6.A a 4 žiaci zo 7.A triedy)

      Zodpovedný učiteľ: A. Hanakovičová

       

      Stanislav Gabčo, 7.A            1. miesto

      Michal Vrlík, 7.A                     2. miesto

      Lenka Kovalčíková, 6.A        3. miesto

      Andrej Kubala, 6.A                3. miesto

       

       

       

      Vyhodnotenie olympiády z ANJ – kategória 1B

       

      Dátum konania školského kola: 13.12.2019

      Počet žiakov: 8 (2 žiaci z 8.r. a 6 žiakov z 9.r.)

      Zodpovedný učiteľ: A. Hanakovičová

       

       

      Adriana Pompová, 9.r.            1. miesto

      Alexandra Varcholová, 9.r.     2. miesto

      Peter Kačur, 9.r.                       2. miesto

       

       

      * kategória 1A = žiaci 5., 6. a 7. ročníka, 1B = žiaci 8. a 9. ročníka, testované oblasti: Listening, Reading, Grammar, Vocabulary

      Úspešnosť – min. 60%

     • Vianočné tvorivé dielne

      Dňa 13. a 18.12.2019 sa v našej základnej škole uskutočnili vianočné tvorivé dielne, ktorých sa zúčastnili deti z prvého stupňa.

      Tvorili sme vianočné pozdravy, darčekovú krabičku na drobnosti, betlehem. Ako každý rok školou rozvoniavali aj vianočné medovníčky. Atmosféru dopĺňali vianočné piesne a koledy.  Vládla pohodová a kreatívna vianočná nálada.

                                                                                                                                                       Miroslava Malichová

     • Vianočné aranžovanie 2019

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Na Vianoce sa pripravujú rodičia, starí rodičia, ale najviac sa na Vianoce tešia deti. Preto sa aj tento rok už tradične zapojili do súťaže: Vianočné aranžovanie. Vytvorili nádherné vianočné ikebany, adventné vence a iné vianočné ozdoby, ktoré vniesli do našej školy atmosféru Vianoc.

      . Ich tvorivosť a kreativitu obdivujú nielen učitelia, ale aj rodičia, ktorí sa často pri tejto výstavke vianočných ozdôb na chvíľu pozastavia a tešia sa z týchto krásnych výtvorov svojich detí.

       

      Vyhodnotenie: 1.stupeň:     1. miesto : Daniela Pompová  - 4.A

                                                  2. miesto   Diana Pompová  -  3.A

                                                                    Laura Dunková   -  4.A

                                                  3. miesto : Anna Mária Pompová – 4.A

                                                                   Pavol Sivák a Nikolas Oračko – 4.A

       

                               2. stupeň:   1. miesto  : Peter Kačur – 9.A

                                                  2. miesto  : Alexandra Varcholová – 9.A

                                                                    Filip  Kačur – 5.A

                                                                    Lucia Štepaniaková – 9.A

                                                 3. miesto :  Adriana Pompová – 9.A

                                                                   Ivana Pompová – 9.A

                                                                   Vianočné ozdoby -  9.A       

                                                                    Paulínka Čupková a Natália Strakuľová – 5.A

       

      Všetkým žiakom ďakujeme a tešíme sa, že na budúci rok nás zase prekvapia svojím vianočným aranžovaním.

     • Výchovný koncert

      9. 12. 2019 sme sa stretli s Michalom Smetankom, ktorý sa venuje ľudovej kultúre.

      V hodinovom programe nás zasvätil do tajov zvukov ľudových hudobných nástrojov, oboznámil s históriou nástrojov a ich používania, výrobou nástrojov, porozprával o pastierskej kultúre Slovenska.

      Michal Smetanka sa venuje nielen hudobnej interpretácii, ale aj kompozícii a výrobe hudobných nástrojov, prevádzkuje súkromné múzeum hudobných nástrojov.

                                                                                                                   Mgr. Alžbeta Točeková

     • Mikulášsky turnaj

      6. december 2019 sa aj na bedmintonovom krúžku niesol v znamení príchodu Mikuláša.

      Aby sme si preverili svoje hráčske schopnosti zorganizovali sme v tento deň turnaj s prívlastkom „mikulášsky“. Turnaja sa zúčastnilo 10 žiakov nášho bedmintonového krúžku. Jednotliví hráči sa na turnaj vzorne pripravili a počas úvodnej rozcvičky sa chvíľami zdalo, ako keby po telocvični pobehovalo hneď niekoľko Mikulášov a ich škriatkov. Aj keď víťazné medaily boli iba 3, nik neodišiel bez sladkej odmeny a radosti z krásne stráveného popoludnia plného pohybu, zábavy a túžby byť čo najlepší.

      Víťazom turnaja sa nakoniec stal Tomáš Zemianek (9.A), druhé miesto patrilo Nikolasovi Kasenčákoví (8.A) a tretie miesto si vybojovala Zuzka Kačurová (7.A).

      Autor: Mgr. Marta Kačmárová

     • PRIVÍTANIE SVÄTÉHO MIKULÁŠA

      Mikuláš, Mikuláš, čo nám len do okna dáš?

      Veľkým lásky, radosti, malým veľa sladkostí.

      V piatok sme v našej základnej škole privítali svätého Mikuláša, ktorý prišiel pozdraviť deti. Jeho príchod už z diaľky oznamovalo zvonenie zvončekov jeho pomocníkov - anjela a dvoch čertov.

      Mikuláš všetky deti privítal, pozrel si pestrý program tančekov, pesničiek, básničiek a vinšov žiakov jednotlivých tried. Potom už nastala očakávaná chvíľa, keď sa pri ňom postupne vystriedali žiaci prvého až štvrtého ročníka. Deti boli obdarované balíčkom sladkostí od Mikuláša. Mikulášske dopoludnie sa vydarilo. Svedčili o tom rozžiarené očká detí.   

                                                                                                               M. Malichová

     • Projekt – My family -3. Ročník

      V mesiaci december si žiaci 3. ročníka pripravili svoj prvý projekt o svojej rodine. Do tejto práce zapojili žiaci nielen svojich rodičov, ale aj starších súrodencov. Krásne práce plné fantázie a kreativity sme vystavili na nástenke. Tešíme sa na ďalšie projekty.

                                                                                                                         Mgr. Radoslav Borovský

     • Šalianský Maťko

      Dňa 29. novembra 2019 sa recitátori ZŠ Toporec zúčastnili školského kola prednesu slovenskej povesti Šalianský Maťko.

      V prevej kategórii súťažili: Simona Kuligová (3.A), Viktória Pompová (3.A), Simona Žigová (2.A), Diana Pompová (2.A), Sofia Pompová (2.A) a Ruženka Gabčová (2.A). V druhej kategórii medzi sebou bojovali: Samuel Klimek (5.A), Paulína Čupková (5.A), Natália Strakulová (5.A), Anna Mária Pompová (4.A) a Tomáš Kulig (4.A). Tretiu kategóriu reprezentovali: Michal Mišalko (6.A), Veronika Gáborová (6.A) a Zuzana Kačurová (7.A).

      Výsledky:

      1. kategória:      1. SIMONA KULIGOVÁ

                                 2. VIKTÓRIA POMPOVÁ

                                 3. RUŽENKA GABČOVÁ

      2. kategória:      1. SAMUELA KLIMEK

                                 2. PAULÍNKA ČUPKOVÁ, NATÁLIA STRAKULOVÁ

                                 3. ANNA MÁRIA POMPOVÁ, TOMÁŠ KULIG

      3. kategória:      1. ZUZANA KAČUROVÁ

                                 2. VERONIKA GÁBOROVÁ

                                 3. MICHAL MIŠALKO

      Zúčastneným ďakujeme a postupujúcim prvým miestam držíme prsty na okresnom kole!

     • Všetkovedko

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže „Všetkovedko“. Veríme ,že v súťaži o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa našim žiakom darilo. Výsledky tejto súťaže budú zverejnené pred Vianocami 20. decembra 2019. Všetkým držíme palce.

       

                                                                                                                                     Mgr. Radoslav Borovský

     • iBOBOR

      13. ročníka informatickej súťaže s názvom iBOBOR sa tento rok zúčastnilo až 89 768 žiakov z 1 116 škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo 22 súťažiacich v kategóriách: „BOBRÍK, BEMJAMÍN a KADET“.

      V kategórii BOBRÍK sme boli najúspešnejší, pretože v silnej konkurencii (až 23 023 súťažiacich z celého Slovenska) sa z našich siedmich riešiteľov prebojovalo medzi úspešných až päť . Pochváliť by sme chceli predovšetkým Martina Funketa, Paulínku Čupkovú, Natáliu Strakulovú a Samuela Klimeka (všetci z 5.A), ktorí v celoslovenskom kole obsadili krásne prvé miesta. Medzi úspešných riešiteľov s minimálnou stratou bodov patril aj Márius Barnáš (5.A).

      V kategórii BENJAMÍN súťažilo v rámci Slovenska až 21 456 súťažiacich. Naše farby hájilo 8 žiakov, z ktorých dvaja boli v celoslovenskom kole zaradení medzi úspešných riešiteľov. Pochvala patrí Kristiánovi BednarčíkoviAndrejovi Kubalovi (obaja 6.A).

      V kategórii Kadet, kde súťažilo 17 530 žiakov a úlohy boli veľmi náročné sa našim siedmim súťažiacim až tak nedarilo a medzi úspešných riešiteľov sa tento rok neprepracoval žiaden z nich.

     • Ochranárik - okresné kolo

      VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY

      Dňa 29.11.2019 prebehlo v sále Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku  vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktoré zorganizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Kežmarok. Školský rok 2019/2020 je to už VII. ročník tejto výtvarnej súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto sekcia stanovila 9. septembra 2019 tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Naša žiačka, Sára Zupková, získala 1.miesto v okresnom kole v kategórii: žiaci II.stupňa ZŠ.

      Víťazná práca postúpila do národného kola. Výherkyni srdečne gratulujeme a želáme jej ešte veľa úspechov (nielen) vo výtvarných súťažiach.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

      Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám (od 18. do 22. novembra). V tomto období sme sa preto vo zvýšenej miere venovali tejto problematike. 20. november je navyše Medzinárodným dňom bez fajčenia. S negatívnym fenoménom „FAJČENIE“ sa stretávame pomerne často a dokonca už aj u našich najmenších žiakov.

      Hlavnou témou bola preto prevencia v súvislosti s fajčením, zvýšená informovanosť o jeho negatívnom vplyve na ľudský organizmus a tiež aj riziká ochorení, ktoré fajčenie spôsobuje. Hlavným cieľom bolo presvedčiť našich žiakov, aby sa vyhli skúsenosti s fajčením, vzdali sa tejto drogy kým je ešte čas. V škole sme organizovali rôzne aktivity, vďaka ktorým sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a mali možnosť diskutovať so svojimi učiteľmi okrem iného aj o následkoch fajčenia. Žiaci na I. stupni sa venovali aj zdravému životnému štýlu, ktorý spestrili prípravou a ochutnávkou zdravých jedál.  Na záver sa žiaci zapojili do súťaže o najpútavejší plagát, ktorý odzrkadľoval ich postoj k fajčeniu a drogám. Spoločne sme tak vytvorili 11 plagátov a na základe hlasovania žiakov, učiteľov a dokonca i ostatného personálu školy  sme vybrali tie najkrajšie. (viď foto).

      Výsledky hlasovania žiakov:

      1.miesto – 7.A – 15 bodov

      2.miesto – 9. roč. – 10 bodov

      3.miesto – 8. roč. – 9 bodov          

       

      Výsledky hlasovania personálu školy:

      1.miesto – 9. roč. – 45 bodov

      2.miesto – 7.A – 27 bodov

      3.miesto – 8. roč. – 18 bodov       

       

      Výsledky hlasovania žiakov aj personálu školy spolu:

      1.miesto – 9. roč. – 55 bodov

      2.miesto – 7.A – 42 bodov

      3.miesto – 8. roč. – 27 bodov

       

      Všetkým žiakom ďakujeme za snahu a naozaj krásne práce.  Najvyšší počet bodov získali naši deviataci, ktorým srdečne gratulujeme.

                    

       

     • Týždeň zdravej výživy

      Každý školák dobre vie,

      zdravá strava boduje.

      Preto zdravú stravu stále jedz

      a budeš hneď športovec.

      Celý týždeň sme sa v škole snažili zdravšie jesť, všímať si, čo si kladieme na tanier a čo jeme na desiatu.  

      V pondelok - rozprávali sme o zdravej a nezdravej strave a našich návykoch. Rozdeľovali sme potraviny do dvoch skupín na zdraviu prospešné a zdraviu škodlivé. Mladší žiaci sa učili triediť ovocie a zeleninu.  

      V utorok – žiaci si doniesli mliečnu desiatu, rôzne mliečne výrobky. Spoločne sme pripravili ochutnávku z mliečnych výrobkov – chutné nátierky, syry, korbáčiky. Každý sa snažil všetko pekne naukladať na tanier a tácku.

      V stredu sme si urobili ochutnávku ovocia a zeleniny.

      Vo štvrtok a piatok -  žiaci spoločne s vyučujúcimi robili , plagáty, projekty a nástenky o zdravej strave.

      Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila- veď  v  škole mali hostinu.                                                                                                     

                                                                                                                       PaedDr. M.  Malichová

                                                                         

     • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO.

      V mesiaci október sa naša škola  zapojila do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra prostredníctvom sekcie krízového riadenia v spolupráci s okresnými úradmi.

      Žiaci svojimi prácami vyjadrili svoju predstavu o civilnej ochrane a o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112.

       

      S tohtoročnou témou súťaže  „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

       si najlepšie poradili títo žiaci:

       

      Matúš Čepišák                               z 1 triedy

      Ružena Gabčová                            z 2   triedy

      Kristína Šoltésová                          z 3   triedy

      Anna Mária Pompová                     zo 4   triedy

      Samuel Klimek                              z 5.A   triedy

      Benjamín Roman                           zo 6.A triedy

      Ondrej Pompa                               zo 7.B triedy

      Nikolas Kasenčák                           z 8.A triedy

      Lucia Štepaniaková                        z 9 triedy

      Peter Funket                                 z 9 triedy

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

     • Záložka do knihy spája školy

      Už ôsmy rok sa naša škola zapája do medzinárodného projektu s názvom Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie kníh, motivovať ich k tomu, aby si vyberali knihy, ktoré sú blízke ich veku a záujmom, a aby v sebe objavili záľubu v čítaní kníh.

      Projekt každoročne spája mnohé školy zo Slovenska a z Čiech, z ktorých žiaci vyrábajú záložky do kníh podľa vlastnej fantázie. Inšpiráciou im môže byť každoročná téma projektu. Tento rok organizátori vybrali tému: List za listom- baví ma čítať. Vyrobené záložky potom posielajú partnerskej škole, ktorú určujú organizátori projektu.

      V školskom roku 2019/20 bola našou partnerskou školou Základná škola zo Žemberoviec ( Nitriansky kraj). Nami vyrobené záložky sme poslali žiakom do Žemberoviec, aby sme sa potešili záložkám od nich. Všetky doručené záložky rozdáme žiakom, ktorí sa zapojili do tohto pekného projektu.

      Na fotkách si môžete pozrieť pekné výtvory našich žiakov. Aj tento rok sme spomedzi všetkých vybrali tie najkrajšie záložky. Vytvorili ich

                 Anna Mária Pompová a Stanislava Mišalková zo 4.A,

                 Laura Pompová z 3.A

                 Samko Klimek z 5.A

                 Lukáš Horváth zo 7. A

                 Ivana Horváthová zo 7.A

                 a nepodpísaní autori z 2.A

               

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      Jeseň už zavítala k nám. S jeseňou sa „prihlásil“ aj sviatok všetkých školských knižníc – Medzinárodný deň školských knižníc. Uskutočňuje sa každoročne  stále štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Predsa aj knihy musia oslavovať! 

      Tento deň pripadol na 28.10.2019. Na našej škole prebiehala akcia „Starší žiaci čítajú mladším“. Žiaci zo 7.A Zuzana Kačurová a Michal Vrlík, z 8.A Nikolas Kasenčák prečítali zaujímavé rozprávky žiakom z prvého stupňa. Tí následne diskutovali o texte. Ich úlohou bolo vytvoriť vhodnú ilustráciu k danej rozprávke.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

      V mesiaci október 2019 sa uskutočnilo na našej škole testovanie žiakov 1. ročníka.

      Testovanie pozostávalo z merania telesnej výšky a hmotnosti, výdrži v zhybe nadhmatom, sed ľah za 1 minútu, viacstupňového vytrvalostného člnkového behu na 20 metrov, skoku do diaľky z miesta, 4 x 10 metrov člnkového behu , predklonu v sede s dosahovaním, opakovanej zostavy s tyčou, kotúľaním 3 lôpt a vlajkovej naháňačky. Všetky tieto disciplíny museli naši prváci poctivo splniť. Výsledky testovania sa dozviem v máji 2020. Takže držíme naším športovcom palce.          

      Mgr. Radoslav Borovský

     • Dni kresťanskej kultúry

      Dňa 25.10.2019 sa naši deviataci po prvýkrát zúčastnili 6. ročníka Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa konali pod vedením HEDr. Ľuboslva Hromjáka, PhD. v Spišskej Kapitule. Témou exkurzie bol význam sv. Cyrila a Metoda v umení a živote Cirkvi na Slovensku v súvislosti s 1150. výročím smrti sv. Cyrila, ktorého relikvia sa nachádza v Katedrále sv. Martina v Sp. Kapitule. Žiaci nielenže načerpali nové vedomosti z oblasti dejepisu, literatúry, náboženstva i umenia, ale zároveň odchádzali z tohto miesta duchovne obohatení. Bol to nádherný deň s nádhernými ľuďmi!

      Okrem toho, že sme bohato prežili deň, celú akciu natáčala RTVS a TV LUX, pre ktorú naši žiaci poskytli interview. Záznam z Dní kresťanskej kultúry odvysielaný na TV LUX bol v Krátkych správach dňa 30.10.2019  https://www.tvlux.sk/archiv/play/21707

      Na RTVS v nedeľu 10.11.2019 o 13:30 v pravidelnom  magazíne Orientácie bude vysielaná reportáž z týchto dní. Preto nás hľadajte aj tam.

     • Jesenné aranžovanie

      Jeseň je bohatá aj na jesenné aranžovanie. Prináša krásu a farebnosť rastlín i jesenných plodov. Práce našich žiakov boli plné fantázie! Ich výtvory nám zdobia chodbu našej školy. Či už sú to tekvice, lístie alebo gaštany premenené na srdiečka alebo domčeky.

      Najkrajšie práce:

       

      1.miesto   

      Timko Strakuľa  4.A

      Olinka Zamkovská 3.A

      Tomáš Compeľ  3.A

      Dominík Compeľ   5. A

       

      2.miesto

      Zuzka Hangurbadžová  4.A

      Kristínka Šoltésová 3.A

       

      3.miesto   

      Filip Mráz , Simonka Žigová   1.A

      Stanka Mišalková  , Anna M. Pompová 4.A

      Paulínka Čupková, Natália Strakuľová  5.A

       

      Ďakujeme žiakom VI.B , ktorí sa tiež zapojili do aranžovania.

     • Beseda: Komunikácia v triede

      Dňa 25.10.2019 sa žiaci 5-teho ročníka opätovne zúčastnili besedy s pracovníčkami CPPPaP, kde spoločne diskutovali na tému Komunikácia v triede. Žiaci sa horlivo zapájali do diskusie a otvorene hovorili o pozitívnych i negatívnych zážitkoch v triednom kolektíve.

      V rovnaký deň sme aj žiakom na I. stupni umožnili , aby otvorene vyjadrili svoje názory na priateľstvá v triede a problémy, ktoré ich trápia. V 3.a vo 4.ročníku žiaci otvorene rozprávali na tému Priateľstvo a spolupatričnosť, dozvedeli sa ako predchádzať konfliktom, že je dôležité vážiť si jeden druhého a rešpektovať názory iných.

     • Október – Mesiac úcty k starším

      V mesiaci október, viac ako inokedy, prejavujeme úctu k starším. Aj preto sa žiaci 4. a 5. ročníka v utorok – 22. 10. 2019 opäť  poďakovali starým rodičom za ich starostlivosť, lásku, opateru a dobrotu. Veď Vy – starí rodičia ste vychovali nielen naše mamičky a oteckov, ale vychovávate aj nás – Vaše vnúčatá. Za všetko dobré a krásne, čo starí rodičia zo srdca rozdávajú svojim vnúčatám sa žiaci srdečne poďakovali. Ako? Tak, ako to vedia: milou básňou, piesňou, tancom.

     • Divadelné predstavenie Zlatá rybka

      Dňa 16.10.2019 k nám prišlo Divadlo Portál z Prešova s predstavením Zlatá rybka.

      Predstavenia sa zúčastnila celá škola. Sympatickí a nadaní herci nám divadlo podali nielen zábavne, ale aj poučne. Veríme, že spolupráca bude pokračovať a opäť k nám zavítajú s novým divadelným predstavením.

                                                                                           Mgr. A. Točeková 

     • Úcta k starším

      Moji starkí (Viera Dobiášová)

      Poviem Vám to celkom skrátka:
      babička je kamarátka.
      Taký koláč - makovník neupečie veru nik.
      A môj dedko? Nemá chyby!
      Naučil ma chytať ryby, zatĺcť kliniec, kopať futbal,
      - môjho dedka by som nedal!

      Úcta k starším

       

      Dňa, 11. októbra 2019 si žiaci našej školy, pod vedením svojich učiteľov pripravili milý program pre miestnych dôchodcov. Spevom, tancom, slovom i zábavnou scénkou rozžiarili tváre tých najstarších. Odmenou pre najmladšiu generáciu bolo strávenie krátkej, ale i sladkej chvíle v spoločnosti  najstaršej generácie pri jednom stole.

       

      Pane, ďakujeme Ti za tie dva páry očí, z ktorých si urobil súčasť našich životov.

      Ďakujeme za každý ich pohľad, ktorý nás jemne hladí a láskavo tíši.

      Ďakujeme za ich  úsmev, ktorým rozjasňujú naše dni.

      Ďakujeme za ich povzbudivé objatia, ktoré sú nám oporou.

      Ďakujeme za ich dobrotivú pomoc a ich modlitby.

      Ďakujeme za ich srdcia, z ktorých sála láska.

      Ďakujeme za tie dva nevyschýnajúce pramene pokory.

      Bože, ďakujeme Ti za našich starých rodičov.

     • Šarkaniáda 2019

      Šarkaniáda 2019 sa uskutočnila prvý októbrový týždeň.

      Počasie nám prialo, tak aj tento ročník mohli deti so svojimi šarkanmi predviesť šarkaniu show. Tí, ktorí vlastného šarkana nemali, zabavili sa jeho zhotovením. Najkrajšie šarkany boli ocenené sladkou odmenou.

     • Besedy s CPPPaP

      Besedy s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Kežmarok

      V školskom roku 2019/2020 naďalej aktívne spolupracujeme s CPPPaP Kežmarok nielen pri riešení rôznych problémov našich žiakov, ale aj v snahe týmto problémom predísť prostredníctvom prevencie. Dosiaľ sme sa zameriavali predovšetkým na starších žiakov na II. stupni našej školy, avšak  v tomto školskom roku sme sa rozhodli využiť možnosť besied aj na I. stupni, nakoľko aj v týchto triedach pozorujeme nežiadúce prejavy správania sa žiakov. Preto sme v 3. a 4. ročníku naplánovali preventívne prednášky. Našu školu navštevujú okrem domácich žiakov aj žiaci zo spádových obcí Ihľany a Jurské, ktorí k nám prichádzajú v 5. ročníku. Aby sme žiakom uľahčili adaptáciu v novom prostredí, ktoré môže byť pre mnohých stresujúce, rozhodli sme sa aplikovať v triedach piateho ročníka súbor prednášok a besied, kde budú mať žiaci možnosť dozvedieť sa množstvo informácií o tom, ako riešiť konfliktné situácie a ako im predísť,  a mnohým iným. Pracovníčky CPPPaP budú realizovať metodické návštevy v týchto triedach v pravidelných intervaloch a spoločne so žiakmi sa budú venovať vopred stanoveným témam, či už formou diskusie, rozhovoru, hry a pod.

      Po konzultácii s vyučujúcimi a v súlade s potrebami žiakov sa budú realizovať aj jednorazové besedy v jednotlivých triedach našej školy na vopred určené témy.

      Dňa 9.10.2019 sa uskutočnila prvá zo série prednášok pre žiakov 5.ročníka na tému: Šikana. Na túto tému, ktorá v súčasnosti pomerne intenzívne rezonuje v spoločnosti, sa žiaci mali možnosť porozprávať s pracovníčkou CPPPaP, ktorá žiakom ochotne objasnila všetky pojmy súvisiace so šikanou, jej prejavmi a následkami. Cieľom bolo predovšetkým predísť tomuto nežiadúcemu sociálno-patologickému javu. Na základe reakcie žiakov možno konštatovať, že sa im prednáška veľmi páčila a tešia sa na ďalšiu.

      V šiestom ročníku, konkrétne v 6.B triede, pozorujeme problémové správanie sa niektorých žiakov. Využili sme tak možnosť prednášky na tému: Riešenie konfliktov, ktorá prebehla dňa 9.10.2019. Žiaci mali možnosť otvorene sa porozprávať o svojich problémoch, príčinách nevhodného správania sa, a zároveň aj formou hry  získať informácie o tom, ako riešiť konflikty  a pod. Je otázkou času, či si žiaci z prednášky niečo odniesli, ale veríme, že to v nich zanechalo pozitívnu emóciu, na základe ktorej sa budú jeden k druhému v najbližšej dobe aj správať.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj