•  Členovia rodičovského združenia na ZŠ Toporec v šk. roku 2020/2021:

     I.          

     II.        

     III.       

     IV.        

     V.A       

     V.B

     VI.A      

     VI.B      

     VII.A     

     VII.B     

     VIII.A

     VIII.B     

     IX.         

      

     Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.


     Poslaním rodičovského združenia je:

     - spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie,

     - zabezpečovať ochranu práv žiakov, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,

     - podporovať úsilie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,

     - zúčastňovať sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia, podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin,

     - pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej  výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov a škôl v prírode.

     - spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky,

     - rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR ako aj v zahraničí,

     - spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj