•                

     

    Zápis do 1.ročníka

     

    Informácie

    Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

    Apríl 2020 v čase 9:00 -12:00 hod. (Presný dátum sa upresní)

     

    Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov.  

     

    Praktické rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

     

    Legislatíva k zápisu detí:

    Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

    doplnení niektorých zákonov;  § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov; vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole; 

     

    Ako zapísať dieťa do základnej školy?

    Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa .

    Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje: 

    - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

    - meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

    - záujem o vyučovanie náboženskej výchovy katolíckej alebo evanjelickej, alebo etickej výchovy,

    - záujem o školský klub detí.

    Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy a  môžu požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, prípadne má zdravotné problémy). V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľke.  Súčasťou žiadosti o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie CPPPaP.

     

     Dôvody na odklad školskej dochádzky

    • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;
    • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
    • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
    • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
    • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
    • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
    • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
    • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

    Ak má dieťa zdravotné oslabenie, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg.

    Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.  Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov.

     

    BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

    • samostatne sa obliecť a obuť; 

    • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; 

    • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; 

    • správne vyslovovať všetky hlásky; 

    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;

    • poznať základné farby; 

    • spočítať predmety do "päť"; 

    • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; 

    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; 

    • orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

     

    Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPP a P, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

     

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj