•  

     Základná škola Toporec – poradenstvo

      

     „Nedá sa ani odhadnúť tú obrovskú škodu, ktorú spoločnosti spôsobí nesprávna voľba povolania, tie milióny neproduktívnych a nešťastných ľudí, ktorí robia prácu, ktorá sa im protiví alebo pre ktorú nemajú vlohy.“ Orison Swett Marden (1850-1924)

     školský poradca:               Mgr. Alena Hanakovičová    
                                                                   
     Kontakt:               
     alenahanakovicova@gmail.com                    t.č. : 0911 765 115

     Konzultačné hodiny PRE Žiakov a RODIČOV:   

     • streda : 11:30 - 13:30 hod.,
     • v  prípade potreby konzultácie dohodou.

     Počas celého školského roka ponúka školský poradca konzultácie:

     • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
     • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním,
     • so žiakmi pri riešení rôznych problémov v škole,
     • s rodičmi a žiakmi pri voľbe ďalšieho štúdia na stredných školách a pod.

     Činnosť školského poradcu:

     • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
     • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách a možnostiach voľby povolania,
     • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

     Kontakt:

     Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CPPPaP Kežmarok

     Adresa: Mučeníkov 4, 06001 Kežmarok

     http://www.poradnakk.sk/

     e-mail: centrumkezmarok@mail.t-com.sk
     tel.: 052/ 468 55 32

     Školský poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:

     • Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR,
     • Plánom práce školy 2019/2020,
     • Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

      

     Oznamy pre žiakov končiacich školskú dochádzku.docx

      

     Ako na strednú školu.pdf

      

     Duálne vzdelávanie.docx

      

     Harmonogram prijímacieho konania na SŠ v šk.roku 2019-20.docx

      

     Usmernenie žiakov 9. ročníka a rodičov k DOD.docx


      

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Vianočný program
  • Advent v 1. ročníku
  • Olympiáda z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv