•  

   Zloženie Rady školy:

    

   1.         Mgr. Iveta Pompová – predseda  (zástupca zriaďovateľa)
   2.         Mgr. Alena Hanakovičová (pedagogický zamestnanec)
   3.         Mgr. Dominika Mrázová  (pedagogický zamestnanec)
   4.         Eva Kubovová (ostatný zamestnanec)
   5.         Anna Compeľová (zástupca rodičov)
   6.         Andrea Čupková (zástupca rodičov)
   7.         Slavomír Šoltés (zástupca rodičov)
   8.         Mária Valigurská (zástupca rodičov)
   9.         Martin Čepišák (zástupca zriaďovateľa)
   10.         Bernadeta Pompová (zástupca zriaďovateľa)
   11.         Miroslava Tuželáková (zástupca zriaďovateľa)

    

   Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti  škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

    

   Kompetencie:

   • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
   • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
   • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
   • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
   • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy 

    

   Zasadania a uznášanie sa

   • Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
   • Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy.
   • Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
   • Zasadnutia rady školy sú verejné, ak členovia rady školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodnú inak.
   • Svoju činnosť rada školy primerane dokumentuje a dokumentáciu vedie písomne.
   • Dokumentácia je potrebná vzhľadom k tomu, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam alebo pochybeniam pretože rada školy sa vyjadruje k závažným skutočnostiam školy.

    

    

   Členstvo·  

   • Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
   • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
   • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny
   • Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
   • Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

    

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj