• Všeobecná charakteristika školy

   Základná škola Toporec je plne organizovaná základná škola s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Obec Toporec. Škola sa nachádza v kežmarskom okrese, v regióne s  obyvateľmi prevažne rómskeho etnika.  Člení sa na 1.stupeň – primárne vzdelávanie a 2. stupeň – nižšie stredné vzdelávanie, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Poloha školy na rozhraní intenzívne využívanej poľnohospodárskej oblasti a rozsiahleho lesnatého pohoria vytvára ideálne podmienky na výučbu environmentálnej výchovy, telesnej výchovy, pracovnej výchovy a ďalších prírodovedných predmetov.

    

   Veľkosť školy

   Do primárneho vzdelávania je zapojený 1.- 4. ročník a do nižšieho stredného vzdelávania  5.- 9. ročník. Školu navštevujú žiaci z obcí Toporec,  Jurské a Ihľany. Kapacita školy je 13 tried a 5 odborných učební. V súčasnosti školu navštevuje viac ako 250 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 12 triedach. Žiaci  majú možnosť stravovania sa v jedálni v kultúrnom dome obce. Na  rozvíjanie aktivít žiakov školy je v spolupráci so zriaďovateľom a farským úradom zabezpečený prístup do ich kultúrnych a športových zariadení. Svoj talent môžu rozvíjať v rôznorodej krúžkovej činnosti. Jej obmedzením je nedostatočné autobusové spojenie žiakov z pričlenených obcí.

    

    

    

   Materiálne a priestorovo-technické podmienky školy                                                           

   Podmienkou pre realizáciu vzdelávacieho programu je primerané materiálno – technické a priestorové vybavenie školy. Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci majú vhodné priestory s príslušným vybavením a náležitým zariadením. Vyučovacie priestory pre žiakov spĺňajú všetky bezpečnostné a hygienické požiadavky. Škola disponuje dvomi modernými učebňami informatiky, jazykovou učebňou, digitálnou učebňou a potrebným materiálnym zabezpečením vo všetkých triedach pre využívanie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese prostredníctvom Wi-Fi siete a taktiež ôsmimi interaktívnymi tabuľami. Učebňa informatiky  prepojením s dobre vybavenou školskou knižnicou vytvára školské informačné centrum. Súčasťou školy je rozsiahly areál s ovocným sadom a pozemkami využívanými pri pracovnej výchove a technike. Vedľa areálu školy je veľké futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko, ktoré môže škola so súhlasom obce využívať. Škola v septembri 2018 otvorila novú modernú telocvičňu, ktorá čakala na dostavbu celých 13 rokov. Jej súčasťou majú byť aj tri učebne a jedná z nich má byť fyzikálno-chemické laboratórium. Momentálne sú tieto triedy rozostavané a čakáme na financie, ktoré by nám umožnili ich dostavbu a ich vybavenie. Školské dielne a kuchynka sú zriadené v súlade so vzdelávacím obsahom školy. V škole sú  k dispozícii priestory na odkladanie odevov, obuvi a priestory pre hygienu žiakov a učiteľov. Kabinety disponujú  dostatočným počtom moderných učebných pomôcok, ktoré učiteľom umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Učiteľské kabinety sú vybavené počítačmi a internetom. Pre zaistenie chodu školy má škola zriadené ďalšie pomocné priestory (sklad učebníc, archív, dielňa).

    

   1.  2.   3.  

   1. Hlavný vchod                 2.  Vstupný vestibul             3.Chodba

    

   4.   5.   6. 

   4. Hlavná chodba                 5. Trieda na 1. stupni          6. Trieda na 2. stupni

    

   7.    8.   9. 

   7. Počítačová učebňa 1         8. Počítačová učebňa 2         9. Digitálna učebňa

    

   10.  11.  12.

   10. Jazyková učebňa            11. Učebňa v dielni               12. Dielňa

    

   13.  14. 15.

   13. Náraďovňa telocvične      14. Telocvičňa                     15. Multifunkčné ihrisko

    

   16.  17.  18.

   16. Školský klub                   17. Kuchynka                      18. Knižnica

    

   Charakteristika pedagogického zboru

   Základná škola Toporec sa nachádza v okrajovom regióne a ešte donedávna bola pre kvalifikovaných a skúsených učiteľov málo atraktívna,  najmä keď mali možnosť získať pracovné miesto v tradičných väčších centrách ako je Kežmarok a Spišská Belá. V súčasnosti sa situácia postupne zlepšuje a do školy prichádzajú mladí kvalifikovaní učitelia, čím sa postupne zvyšuje odbornosť výučby, ktorá už presiahla úroveň 75 %. Okrem externého špeciálneho pedagóga využíva škola na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu skúsených  pedagógov vo funkciách školského poradcu a koordinátorov pre školský vzdelávací program, pre environmentálnu výchovu, pre protidrogovú výchovu a koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátora pre čitateľskú gramotnosť, koordinátora pre finančnú gramotnosť.

   Riaditeľka školy v súlade s prioritnými úlohami MŠ SR podporuje a iniciuje  získavanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktoré zabezpečuje v rámci ponuky vzdelávacích programov – uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe, školenie triednych učiteľov, predsedov predmetových  komisií, knihovníka, prácu s modernými materiálnymi prostriedkami, absolvovanie 1. a 2. atestácie, sprostredkovanie najnovších poznatkov z metodiky vyučovania a zapájanie sa pedagógov do kontinuálneho vzdelávania. Preferuje vzdelávacie aktivity nielen na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí, ale aj na ich rozširovanie a získavanie nových kvalifikácií. Podporuje rozširovanie a získavanie zručností v informačno-komunikačných technológiách (IKT) a pri tvorbe rôznych projektov tak, aby učitelia získavali základnú prípravu v oblasti kľúčových kompetencií. Základná škola Toporec má v súčasnosti k dispozícií 21 pedagogických zamestnancov.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj