• Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.júna 2020

      • Ministerstvo školstva umožňuje od 1. 6. 2020 zriaďovateľom otvorenie 1. až 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí. Na základe rozhodnutia ministra a zriaďovateľa našej základnej školy, vzhľadom na dobré miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti je vyučovanie v našej základnej škole umožnené pre 1. až 5. ročník v nasledovnom režime.

       

      Vyučovací proces

       

       • Obsah a forma všetkých vzdelávacích činností bude realizovaná tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. V škole bude pravidelne prebiehať dezinfekcia  priestorov školy. Škola zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu v triedach a sociálnych zariadeniach, zásobníkov na papierové utierky a papierových utierok do tried.
       • Škola bude ráno otvorená v čase od 7:00 do 7:30, následne sa škola uzamkne. Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami v priestoroch pred školou na označených miestach a v potrebných odstupoch. V záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
       • Pri vstupe žiaka do školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, kedy mu bude zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a zrealizovaná dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
       • Vstup rodičov do budovy je zakázaný!
       • Žiak odíde do svojej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy (okrem svojej skupiny) v interných a externých priestoroch školy.
       • Žiak si v triede priebežne umýva ruky podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
       • Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede.
       • Vyučovanie bude prebiehať formou blokového vyučovania s jedným učiteľom v čase od 7:40 – 11:15. Blokové vyučovanie bude realizované v triede a za vhodného počasia aj pobytom vonku.
       • Vyučovanie v triede bude bez rúška, po odchode z triedy na chodbu alebo von bude musieť mať žiak rúško. Dohliadať na to bude pedagogický zamestnanec, ktorý je s triedou počas vyučovania aj prestávok a v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečí rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
       • Počas vyučovania bude budova školy uzamknutá, aby nedochádzalo k vstupu nepovolaným osobám a prenosu možnej nákazy. Pri príchode a odchode žiakov zo školy nebude ani rodičom umožnené vstupovať do priestorov budovy školy.

       

      Stravovanie

       

       • Strava bude poskytovaná formou balíčkov
       • Stravu vydá pedagogický zamestnanec. Žiaci si nebudú sami jedlo a pitie brať. Celé jedlo im bude vydané.

       

      Školský klub detí

       

       • Fungovanie ŠKD bude prebiehať v menších skupinách od 11:30 do 15:30

      s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov. Podľa záujmu o umiestnenie detí v ŠKD budú vytvorené stále skupiny. 

       

      Povinnosti pre zákonných zástupcov

       

       • Zákonný zástupca zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti.
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
       • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie bude podľa zisteného záujmu posielané cez Edupage na vyplnenie a podpísanie zákonným zástupcom.
       • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Pri podozrení na ochorenie

       

       • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
       • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19, bude umiestnený ho do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
       • Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
       • Pri potvrdení ochorenia bude  škola postupovať podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

       

      Žiaci 1.až 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy a žiaci 6. až 9. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

       

       

                                                                           Ing. Nataša Kovalská

                                                                             riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj