• Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

      V mesiaci október 2019 sa uskutočnilo na našej škole testovanie žiakov 1. ročníka.

      Testovanie pozostávalo z merania telesnej výšky a hmotnosti, výdrži v zhybe nadhmatom, sed ľah za 1 minútu, viacstupňového vytrvalostného člnkového behu na 20 metrov, skoku do diaľky z miesta, 4 x 10 metrov člnkového behu , predklonu v sede s dosahovaním, opakovanej zostavy s tyčou, kotúľaním 3 lôpt a vlajkovej naháňačky. Všetky tieto disciplíny museli naši prváci poctivo splniť. Výsledky testovania sa dozviem v máji 2020. Takže držíme naším športovcom palce.          

      Mgr. Radoslav Borovský

     • Dni kresťanskej kultúry

      Dňa 25.10.2019 sa naši deviataci po prvýkrát zúčastnili 6. ročníka Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa konali pod vedením HEDr. Ľuboslva Hromjáka, PhD. v Spišskej Kapitule. Témou exkurzie bol význam sv. Cyrila a Metoda v umení a živote Cirkvi na Slovensku v súvislosti s 1150. výročím smrti sv. Cyrila, ktorého relikvia sa nachádza v Katedrále sv. Martina v Sp. Kapitule. Žiaci nielenže načerpali nové vedomosti z oblasti dejepisu, literatúry, náboženstva i umenia, ale zároveň odchádzali z tohto miesta duchovne obohatení. Bol to nádherný deň s nádhernými ľuďmi!

      Okrem toho, že sme bohato prežili deň, celú akciu natáčala RTVS a TV LUX, pre ktorú naši žiaci poskytli interview. Záznam z Dní kresťanskej kultúry odvysielaný na TV LUX bol v Krátkych správach dňa 30.10.2019  https://www.tvlux.sk/archiv/play/21707

      Na RTVS v nedeľu 10.11.2019 o 13:30 v pravidelnom  magazíne Orientácie bude vysielaná reportáž z týchto dní. Preto nás hľadajte aj tam.

     • Jesenné aranžovanie

      Jeseň je bohatá aj na jesenné aranžovanie. Prináša krásu a farebnosť rastlín i jesenných plodov. Práce našich žiakov boli plné fantázie! Ich výtvory nám zdobia chodbu našej školy. Či už sú to tekvice, lístie alebo gaštany premenené na srdiečka alebo domčeky.

      Najkrajšie práce:

       

      1.miesto   

      Timko Strakuľa  4.A

      Olinka Zamkovská 3.A

      Tomáš Compeľ  3.A

      Dominík Compeľ   5. A

       

      2.miesto

      Zuzka Hangurbadžová  4.A

      Kristínka Šoltésová 3.A

       

      3.miesto   

      Filip Mráz , Simonka Žigová   1.A

      Stanka Mišalková  , Anna M. Pompová 4.A

      Paulínka Čupková, Natália Strakuľová  5.A

       

      Ďakujeme žiakom VI.B , ktorí sa tiež zapojili do aranžovania.

     • Beseda: Komunikácia v triede

      Dňa 25.10.2019 sa žiaci 5-teho ročníka opätovne zúčastnili besedy s pracovníčkami CPPPaP, kde spoločne diskutovali na tému Komunikácia v triede. Žiaci sa horlivo zapájali do diskusie a otvorene hovorili o pozitívnych i negatívnych zážitkoch v triednom kolektíve.

      V rovnaký deň sme aj žiakom na I. stupni umožnili , aby otvorene vyjadrili svoje názory na priateľstvá v triede a problémy, ktoré ich trápia. V 3.a vo 4.ročníku žiaci otvorene rozprávali na tému Priateľstvo a spolupatričnosť, dozvedeli sa ako predchádzať konfliktom, že je dôležité vážiť si jeden druhého a rešpektovať názory iných.

     • Október – Mesiac úcty k starším

      V mesiaci október, viac ako inokedy, prejavujeme úctu k starším. Aj preto sa žiaci 4. a 5. ročníka v utorok – 22. 10. 2019 opäť  poďakovali starým rodičom za ich starostlivosť, lásku, opateru a dobrotu. Veď Vy – starí rodičia ste vychovali nielen naše mamičky a oteckov, ale vychovávate aj nás – Vaše vnúčatá. Za všetko dobré a krásne, čo starí rodičia zo srdca rozdávajú svojim vnúčatám sa žiaci srdečne poďakovali. Ako? Tak, ako to vedia: milou básňou, piesňou, tancom.

     • Divadelné predstavenie Zlatá rybka

      Dňa 16.10.2019 k nám prišlo Divadlo Portál z Prešova s predstavením Zlatá rybka.

      Predstavenia sa zúčastnila celá škola. Sympatickí a nadaní herci nám divadlo podali nielen zábavne, ale aj poučne. Veríme, že spolupráca bude pokračovať a opäť k nám zavítajú s novým divadelným predstavením.

                                                                                           Mgr. A. Točeková 

     • Úcta k starším

      Moji starkí (Viera Dobiášová)

      Poviem Vám to celkom skrátka:
      babička je kamarátka.
      Taký koláč - makovník neupečie veru nik.
      A môj dedko? Nemá chyby!
      Naučil ma chytať ryby, zatĺcť kliniec, kopať futbal,
      - môjho dedka by som nedal!

      Úcta k starším

       

      Dňa, 11. októbra 2019 si žiaci našej školy, pod vedením svojich učiteľov pripravili milý program pre miestnych dôchodcov. Spevom, tancom, slovom i zábavnou scénkou rozžiarili tváre tých najstarších. Odmenou pre najmladšiu generáciu bolo strávenie krátkej, ale i sladkej chvíle v spoločnosti  najstaršej generácie pri jednom stole.

       

      Pane, ďakujeme Ti za tie dva páry očí, z ktorých si urobil súčasť našich životov.

      Ďakujeme za každý ich pohľad, ktorý nás jemne hladí a láskavo tíši.

      Ďakujeme za ich  úsmev, ktorým rozjasňujú naše dni.

      Ďakujeme za ich povzbudivé objatia, ktoré sú nám oporou.

      Ďakujeme za ich dobrotivú pomoc a ich modlitby.

      Ďakujeme za ich srdcia, z ktorých sála láska.

      Ďakujeme za tie dva nevyschýnajúce pramene pokory.

      Bože, ďakujeme Ti za našich starých rodičov.

     • Šarkaniáda 2019

      Šarkaniáda 2019 sa uskutočnila prvý októbrový týždeň.

      Počasie nám prialo, tak aj tento ročník mohli deti so svojimi šarkanmi predviesť šarkaniu show. Tí, ktorí vlastného šarkana nemali, zabavili sa jeho zhotovením. Najkrajšie šarkany boli ocenené sladkou odmenou.

     • Besedy s CPPPaP

      Besedy s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Kežmarok

      V školskom roku 2019/2020 naďalej aktívne spolupracujeme s CPPPaP Kežmarok nielen pri riešení rôznych problémov našich žiakov, ale aj v snahe týmto problémom predísť prostredníctvom prevencie. Dosiaľ sme sa zameriavali predovšetkým na starších žiakov na II. stupni našej školy, avšak  v tomto školskom roku sme sa rozhodli využiť možnosť besied aj na I. stupni, nakoľko aj v týchto triedach pozorujeme nežiadúce prejavy správania sa žiakov. Preto sme v 3. a 4. ročníku naplánovali preventívne prednášky. Našu školu navštevujú okrem domácich žiakov aj žiaci zo spádových obcí Ihľany a Jurské, ktorí k nám prichádzajú v 5. ročníku. Aby sme žiakom uľahčili adaptáciu v novom prostredí, ktoré môže byť pre mnohých stresujúce, rozhodli sme sa aplikovať v triedach piateho ročníka súbor prednášok a besied, kde budú mať žiaci možnosť dozvedieť sa množstvo informácií o tom, ako riešiť konfliktné situácie a ako im predísť,  a mnohým iným. Pracovníčky CPPPaP budú realizovať metodické návštevy v týchto triedach v pravidelných intervaloch a spoločne so žiakmi sa budú venovať vopred stanoveným témam, či už formou diskusie, rozhovoru, hry a pod.

      Po konzultácii s vyučujúcimi a v súlade s potrebami žiakov sa budú realizovať aj jednorazové besedy v jednotlivých triedach našej školy na vopred určené témy.

      Dňa 9.10.2019 sa uskutočnila prvá zo série prednášok pre žiakov 5.ročníka na tému: Šikana. Na túto tému, ktorá v súčasnosti pomerne intenzívne rezonuje v spoločnosti, sa žiaci mali možnosť porozprávať s pracovníčkou CPPPaP, ktorá žiakom ochotne objasnila všetky pojmy súvisiace so šikanou, jej prejavmi a následkami. Cieľom bolo predovšetkým predísť tomuto nežiadúcemu sociálno-patologickému javu. Na základe reakcie žiakov možno konštatovať, že sa im prednáška veľmi páčila a tešia sa na ďalšiu.

      V šiestom ročníku, konkrétne v 6.B triede, pozorujeme problémové správanie sa niektorých žiakov. Využili sme tak možnosť prednášky na tému: Riešenie konfliktov, ktorá prebehla dňa 9.10.2019. Žiaci mali možnosť otvorene sa porozprávať o svojich problémoch, príčinách nevhodného správania sa, a zároveň aj formou hry  získať informácie o tom, ako riešiť konflikty  a pod. Je otázkou času, či si žiaci z prednášky niečo odniesli, ale veríme, že to v nich zanechalo pozitívnu emóciu, na základe ktorej sa budú jeden k druhému v najbližšej dobe aj správať.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj