• ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA sa na našej škole vytvorila v školskom roku 2012/2013 (pôvodný názov: Školský parlament).

     Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde rady, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

     Prácou Žiackej školskej rady chceme na škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

     Členmi rady sú zvolení zástupcovia 5. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach Žiackej školskej rady zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Rada sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Parlament sa zapája do organizácie celoškolských aktivít, spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ.

     Žiackou školskou radou vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému správaniu", ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou - „veď máme demokraciu".

      

     Štatút a stanovy Žiackej školskej rady

      

     1.1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

     1. Žiacka školská rada je zložená zo žiakov 5. až  9. ročníka a jedného pedagogického pracovníka.

     2. Sídlom rady je ZŠ Toporec.

      

     1.2 POSLANIE

     Poslaním Žiackej školskej rady je:

     1. Riešenie výchovno-vyučovacích problémov

     2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole

     3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi

     -  zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka

     -  predchádzanie a odstraňovanie vzájomných nedorozumení

     4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov

     5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie

     6. Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

      

     1.3 CIEĽ ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

     1. Žiackou školskou radou budeme viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

     2. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru  zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si v „malom“ vyskúšať školu demokracie a života.

      

     ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

     1. Žiaci 5.až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine jedného žiaka, ktorý bude triedu zastupovať v Žiackej školskej rade. V prípade nespokojnosti
     s jeho činnosťou majú právo tohto žiaka odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového. /Včas o tom informujú predsedu, alebo podpredsedu ŽŠR/. Zvolený žiak si vyberie svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v prípade neprítomnosti.

     2. Funkčné obdobie členov Žiackej školskej rady je jeden školský rok.

     3. Zástupcovia Žiackej školskej rady si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.

     4. Zástupcu pedagogického zboru určí riaditeľ školy. Určený pedagóg do rokovania vstupuje len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu, alebo pomoc a jeho vstup je len usmerňujúci, nie prikazujúci.

     5. Ak si jednotliví zástupcovia rady neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo hrubo porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi Žiackej školskej rady.

     6. Riaditeľ školy je čestným členom predsedníctva.

     7. Dospelí členovia rady majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

     8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

     9. Žiacka školská rada bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí. Zasadnutia rady zvoláva predseda. Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia môže poveriť aj ktoréhokoľvek člena rady.


     1.4 ROKOVANIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

     1. Program na rokovanie rady pripravuje jeho predsedníctvo.

     2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť interpelácie žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.

     3. Z každého rokovania rady je potrebné vyhotoviť zápis. Ten bude zabezpečovať zapisovateľ v spolupráci s členom pedagogického zboru.

     4. Predsedníctvo rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh musia ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy sa musia okamžite riešiť.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj